Лица задолжени за неправилности и за прием на пријави од укажувачи

Лице за неправилности и сомнежи за измами или корупција во АЗЛП

Согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола се назначува aдминистративниот службеник, Сања Николовска, распоредена на работното место раководител на Одделение за усогласеност во Секторот за правни и општи работи, за лице кое известува за неправилности и сомнежи за измами или корупција во Агенцијата за заштита на личните податоци.

Контакт информации:

Сања Николовска, раководител на Одделение за усогласеност во Секторот за правни и општи работи

бул. „Гоце Делчев“ бр.18, 1000 Скопје

Е-маил: sanja.nikolovska@privacy.mk

Тел. +389 2 3230 635 лок.017 и +389 78 363 971 

 

Лица за прием на пријави од укажувачи во АЗЛП

Согласно одредбите на Законот за заштита на укажувачи и одредбите од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, административниот службеник Јасминка Ѓеоргиевска Анчевска, се определува за овластено лице за прием на пријави од укажувачи во Агенцијатаза заштита на личните податоци и за одговорно лице за сумирање на податоци и изготвување и доставување на полугодишен извештај за примени пријави од укажувачи.

Контакт информации:

Јасминка Ѓеорѓиевска Анчевска, раководител на Одделение за супервизија над јавниот сектор во Секторот за супервизија

бул. „Гоце Делчев” бр.18, 1000 Скопје

Тел: +389 2 3230 635 лок.012 и +389 75 316 166

Е-маил: jasminka.ancevska@privacy.mk