МЕЃУНАРОДНИ

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА

 • Општа регулатива за заштита на личните податоци - Регулатива (ЕУ) 2016/679 [Преземи]
 • Директива (ЕУ) 2016/680 на Европскиот парламент и Советот за заштита на физичките лица во однос на обработката на личните податоци од страна на надлежните тела за цели на спречување, истрага, откривање или гонење на кривичните дела или за извршување на кривичните санкции и за слободното движење на овие податоци [Повеќе

 • Директива (ЕУ) 2016/681 на Европскиот парламент и Советот за употреба на податоците од евиденцијата на податоците за патници (ПНР)за цели на спречување, откривање, истрага и кривичното гонење на кривичните дела тероризам и тешки кривични дела [Повеќе]

ОБЕДИНЕТИ НАЦИИ

 • Универзална декларација за човековите права/The Universal Declaration of Human Rights [Преземи]

СОВЕТ НА ЕВРОПА

 • Извештаи, студи и мислења - Повеќе
 • Правни инструменти (договори, резолуции, декларации, препораки) - Повеќе
 • Судски случаи на Европскиот суд за човекови права - Повеќе

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПОВЕРЕНИЦИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ПРИВАТНОСТА

МЕЃУНАРОДНА РАБОТА ГРУПА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

 • Работни документи и заеднички ставови усвоени од страна на Работната група - Повеќе

ЕВРОПРАВДА

 • Правна рамка - ЕВРОПРАВДА и заштитата на личните податоци - Повеќе
 • Договор за соработка помеѓу ЕВРОПРАВДА и Република Македонија 2008-11-28 [Преземи]
 • Заштитата на личните податоци по Лисабон - Повеќе
 • Правилник за правила и процедури [Преземи]
 • Правила за постапување за обработка и заштита на лични податоци во ЕВРОПРАВДА [Преземи]
 • Одлука на на Советот  ЕВРОПРАВДА 2002 [Преземи]
 • Одлука ЕВРОПРАВДА 2009/426/ПВР на Советот [Преземи]
 • Одлука ЕВРОПРАВДА 2003/659/ПВР на Советот [Преземи]

ЕВРОПСКИ СУПЕРВИЗОР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

РАБОТНА ГРУПА 29

 • Водичи, мислења и други документи на РГ 29 - Повеќе

ОСТАНАТИ ДОКУМЕНТИ

 • Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците - [Преземи]
 • Guide to the EU-U.S. Privacy Shield [Преземи]
 • Agreement between the USA and the EU on the protection on personal information relating  to the prevention, investigation, detection, and prosecution of criminal offenses [Преземи]
 • Decisions COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2016/1250 of 12 July 2016 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the EU-U.S. Privacy Shield [Преземи]
 • Safe Harbor Framework Privacy Policy [Преземи]
 • Commission Decision of pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the Safe Harbor Privacy Principles and related Frequently Asked Questions issued by the US Department of Commerce [Преземи]
 • Under surveillance [Преземи]
 • Movement Data Anonymity through Generalization [Преземи]
 • Efficient Anonymization with Enhanced Utility [Преземи]
 • Trustable Relays for Anonymous Communication [Преземи]
 • Cryptographically Secure Bloom - Filters [Преземи]
 • Data Access in a Cyber World [Преземи]
 • Data protection in the European Union [Преземи]
 • Regulation SIS and VIS [Преземи]
 • Директива 95/46/ ЕК [Преземи]
 • Прумска конвенција [Преземи]
 • OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data - Повеќе