Обрасци и документација

  • Барање за обука [Преземи]
  • Договор за спроведување на обука за заштита на личните податоци [Преземи]
  • Одлука за определување на висината на трошоци за вршење на обука на заинтересирани контролори и обработувачи [Преземи]
  • Налог [Преземи]
  • Деловник за работа на Комисијата за спроведување на обуки [Преземи]