Слободен пристап до информации

Листа на информации од јавен карактер на Агенцијата за заштита на личните податоци

 • Организација на Агенцијата за заштита на личните податоци (органограм);
 • Пречистени текстови на Закони и подзаконски акти што ја регулираат областа на заштита на личните податоци (интерни пречистени текстови);
 • Билатерални и мултилатерални договори и документи;
 • Стратешки документи, анализи и програми на Агенцијата;
 • Одлуки што ги донесува Агенцијата во рамките на законските надлежности  (со анонимизирани податоци);
 • Годишни, полугодишни и други извештаи на Агенцијата
 • Податоци од Централниот регистар на збирки со лични податоци на Агенцијата;
 • Препораки, дадени мислења и укажувања, упатства и други интерни акти на Агенцијата;
 • Информации за јавни набавки;
 • Документи и информации за проекти на Агенцијата;
 • Барања/обрасци;
 • Статистички податоци.

 

Барање за слободен пристап до информации Преземи

 

Агенцијата за заштита на личните податоци, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, за службено лице за посредување со информации ја определи:
 
Емилија Гиноска, помлад соработник за меѓународна соработка и односи со јавност
 
тел/факс + 398 (2) 3230 635 (002)