Теми за контролорите

Овој дел од интернет страната на Дирекцијата содржи препораки како да постапувате со личните податоци во некои ситуации. Препораките се однесуваат на некои области како што се:

  • избор на кандидати за вработување;
  • евиденција на вработени;
  • евиденција на клиенти;
  • директен маркетинг;
  • лични податоци од областа на здравствената заштита и социјалното осигурување;
  • лични податоци од областа на економијата и финансиите и др.

Дирекцијата ќе се грижи овој дел од интернет страницата да биде постојано ажуриран со нови содржини од различни области. Листата дадена погоре е само од референтен карактер и не се смета за целосна. Доколку имате некои прашања во врска со заштитата на личните податоци, а кои не се образложени во некоја од горенаведените теми, контактирајте ја Дирекцијата.