Стратегии

СТРАТЕГИИ
 
      
  • Стратегијата за спроведување на правото за заштита на личните податоци во Република Македонија 2017-2022 pdf
        Издавач: ДЗЛП, 2017
      
  • Комуникациска стратегија на Дирекцијата за заштита на личните податоци (2018-2023) pdf
Издавач: ДЗЛП, 2018
 
  • Стратегија за развој на заштитата на личните податоци во Република Македонија за период 2012-2016 година со Акциски план за нејзино спроведување pdf (644 kb)
        Издавач: ДЗЛП, 2011
 
  • Комуникациска стратегија 2012-2016 на Дирекција за заштита на личните податоци pdf (866 kb)
  • Стратешки план на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од 2015 до 2017 година pdf (1,37 mb)
  • Стратешки план на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од 2016 до 2018 година pdf (13,4 mb)
  • Стратешки план на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од 2017 до 2019 година pdf (13,4 mb)